Start
Festyn Sportowo Rekreacyjny
czwartek, 18 lipiec 2013
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 18 lipiec 2013 )
Inwestycje Gminne w 2013 roku
czwartek, 18 lipiec 2013
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bądkowie
W ramach inwestycji rozbudowany zostanie istniejący budynek szkoły podstawowej wraz z wymianą pokrycie dachowe na części istniejącej. Powstanie sześć przestronnych odpowiednio naświetlonych sal, szerokie korytarze, stanowiące jednocześnie drogi ewakuacyjne spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Istniejące pokrycie azbestowe (eternit) zostanie zastąpione, bezpiecznym ekologicznie poszyciem z blachy. Nowe przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz wewnętrzna sieć energetyczna zminimalizują prawdopodobieństwo awarii tych urządzeń oraz wpłyną na utrzymanie standardów higienicznych, bhp oraz ppoż. obiektu.

Studnia głębinowa ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Sinki.
W ramach inwestycji wykonano studnię głębinową o głębokości 67m. Podczas 48 godzinnego próbnego pompowania z głębokości 21m wydajność studni ukształtowała się około 45m3/h. Uzyskana wydajność w pełni pozwoli zapewnić wodę dla Gminy Bądkowo. W tym celu niezbędne jest wybudowanie stacji uzdatniania wody, która oczyści wodę. W wyniku przeprowadzonych badań stan chemiczny wody określa się jako dobry, mieści się w II klasie dobrej jakości wód podziemnych, jest średnio twarda, pod względem makroskładników należy do wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa. Przed oddaniem do użytku na cele spożywcze, wymaga odżelazienia i odmanganienia.

Przebudowa drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk od km 5+472,10 do km 6+362,00
Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, dwuwarstwowej o łącznej grubości 6 cm na odpowiednio przygotowanej, istniejącej podbudowie z kruszywa łamanego wraz z uporządkowaniem pozostałych elementów korony drogi gminnej nr 160702 C Słupy Duże – Kryńsk, na odcinku od km 5+472,10 do km 6+362,00. W ramach projektu wykonano następujące roboty: 1. Mechaniczne wyprofilowano i zagęszczono istniejącą nawierzchnię tłuczniową jezdni. 2. Wyprofilowano podbudowę tłuczniem kamiennym przy grubości warstwy 10cm. 3. Wykonano nawierzchnię bitumiczną, dwuwarstwowo o łącznej grubości 6cm. 4. Obustronnie umocniono pobocza przy krawędzi jezdni na szerokości 0,50m kruszywem łamanym. 5. Uformowano w gruncie dowiezionym oraz plantowano z nadaniem normatywnego spadku 6% pozostałych części obustronnych poboczy gruntowych. 6. Oznakowano znakami pionowymi skrzyżowanie z drogą powiatową w km 5+472.
Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 18 lipiec 2013 )
Harmonogram wywozu śmieci w miesiącu lipcu z terenu gminy Bądkowo
wtorek, 02 lipiec 2013
 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W MIESIĄCU LIPCU

GMINA BĄDKOWO

 

selekcja sucha

odpady zmieszane oraz selekcja mokra

02.07.2013, wt

16.07.2013, wt

 

(Bądkowo, Kalinowiec, Toporzyszczewo, Toporzyszczewo Stare, Biele, Kwiatkowo, Jaranowo Duże )

03.07.2013, śr

17.07.2013, śr

 

(Jaranowo, Wysocin, Wysocinek, Antoniewo, Żabieniec, Kujawka, Kryńsk, Olszynka, Wojtówka, Sinki, Tomaszewo, Kolonia Łowinek, Zieleniec, Kaniewo)

04.07.2013, czw

18.07.2013, czw

 

(Bądkówek, Słupy Duże, Słupy Małe, Łowiczek, Łowkowice)

06.07.2013, so

(Kalinowiec, Toporzyszczewo, Toporzyszczewo Stare, Biele, Kwiatkowo, Wysocin, Wysocinek, Antoniewo, Kryńsk, Wojtówka, Tomaszewo, Kaniewo, Zieleniec, Kolonia Łowinek, Sinki, Olszynka)

 

08.07.2013, pn

(Bądkowo, Kujawka, Bądkówek, Jaranowo Duże, Jaranowo, Słupy Duże, Słupy Małe, Żabieniec, Łowiczek, Łowkowice)

 

Ostatnia aktualizacja ( wtorek, 02 lipiec 2013 )
Informacja na temat nowego systemu gospodarowania odpadami
czwartek, 06 czerwiec 2013


Do 30 kwietnia każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej zobowiązany był do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Apelujemy do wszystkich tych, którzy deklaracji jeszcze nie złożyli o jak najszybsze dopełnienie tego obowiązku. W razie niezłożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji określi jej wysokość. Niezależnie od tego niezłożenie deklaracji jest zagrożone grzywną.

Przypomnijmy, że zmiany w zakresie odbioru śmieci, związane są z koniecznością wprowadzenia w życie zapisów przygotowanej przez Parlament RP tzw. ustawy „śmieciowej”. Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej jest zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej http://www.bip.badkowo.ug.gov.pl, a także w Urzędzie Gminy. Termin złożenia deklaracji upłynął z dniem 30 kwietnia 2013 r.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Gminy Bądkowo od 1 lipca 2013 r. opłata za wywóz śmieci będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Radni ustalili również stawki opłaty za wywóz i zagospodarowanie śmieci:

w przypadku segregacji w następującej wysokości:

1) gospodarstwa jednoosobowe – 7,00 zł/miesiąc;

2) gospodarstwa dwuosobowe – 13,00/miesiąc;

3) gospodarstwa trzyosobowe – 19,00/miesiąc;

4) gospodarstwa czteroosobowe – 25,00 zł/miesiąc;

5) gospodarstwa pięcioosobowe – 30,00 zł/miesiąc;

6) gospodarstwa sześcioosobowe i większe – 34,00 zł/miesiąc.

 

w przypadku braku selektywnego zbierania:

1) gospodarstwa jednoosobowe – 13,00 zł/miesiąc;

2) gospodarstwa dwuosobowe – 26,00/miesiąc;

3) gospodarstwa trzyosobowe – 38,00/miesiąc;

4) gospodarstwa czteroosobowe – 50,00 zł/miesiąc;

5) gospodarstwa pięcioosobowe – 60,00 zł/miesiąc;

6) gospodarstwa sześcioosobowe i większe – 68,00 zł/miesiąc. 


Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania, do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc. Pierwszą opłatę (obejmującą okres od 1 lipca do 31 lipca 2013 r.) należy uregulować w terminie do dnia 15 lipca 2013 r.

Po raz kolejny przypominamy również o konieczności wypowiadania zawartych z przedsiębiorcami umów na wywóz odpadów komunalnych. Docierające do nas sygnały o tym, że z dniem 1 lipca 2013 r. umowy te automatycznie wygasają, budzą duży niepokój, bo są po prostu nieprawdziwe. Ustawa nie wskazuje na automatyczne wygaśnięcie zawartych umów.

Aby zatem od 1 lipca 2013 r. uniknąć podwójnego płacenia (przedsiębiorcy i gminie), każdy właściciel nieruchomości zamieszkanej powinien wypowiedzieć obowiązującą umowę, tak aby straciła ona swoją ważność z dniem 30 czerwca 2013 r.

W Gminie Bądkowo segregacja śmieci będzie polegała na selekcji odpadów na dwie frakcje: tzw. suche i mokre (biodegradowalne). Każdy z mieszkańców, który zdecydował się segregować odpady musi wyposażyć więc swoją nieruchomość w dwa pojemniki.

Szczegółowy wykaz odpadów jakie należy gromadzić w poszczególnych pojemnikach:

MOKRE obejmują:

 • odpady kuchenne,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • odpady tytoniowe (np. niedopałki papierosów, popiół papierosowy),
 • rośliny i ziemia kwiatowa,
 • zużyte ręczniki papierowe,
 • zużyte chusteczki higieniczne,
 • pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej,
 • mokry papier i karton,
 • torebki papierowe,
 • zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt,
 • trociny,
 • skoszona trawa, liście, pocięte gałęzie
 • popiół.
 SUCHE obejmują:  
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne (w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej),
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal,
 • butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

w przypadku segregowania odpadów:
-    frakcja „SUCHE”   -     1 raz w miesiącu,
-    frakcja „MOKRE”   -    2 razy w miesiącu,

w przypadku nie segregowania odpadów:
-    zmieszane odpady komunalne  -  2 razy w miesiącu.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. JW

Ostatnia aktualizacja ( czwartek, 04 lipiec 2013 )
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bądkowo
piątek, 21 czerwiec 2013

Wójt Gminy Bądkowo informuje, że w związku z przystąpieniem do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Bądkowo” od dnia 22 lipca do 5 sierpnia 2013 r. na terenie Gminy Bądkowo przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Bądkowo.

Mieszkańców Gminy Bądkowo, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji oraz o zamknięcie psów. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, do dnia 31 stycznia każdego roku, odpowiednio wójtowi (osoby fizyczne) oraz marszałkowi (firmy).

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 21 czerwiec 2013 )
<< Start < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnia >>

Imieniny
20 Sierpnia 2018
Poniedziałek
Imieniny obchodzą:
Bernard, Jan, Sabin,
Samuel, Samuela,
Sieciech,
Szwieciech,
Świeciech, Sobiesław
Do końca roku zostało 134 dni.
Sonda
Z internetu najczęściej korzystam w:
  
Statystyka
Użytkownicy: 2
Newsy: 1114
Odnośniki: 101
odwiedzających: 4134267
Gościmy
Aktualnie jest 73 gości online